Từ sân bay đến khách sạn Từ khách sạn đến sân bay
Xe 4 chỗ 25$ 20$
Xe 7 chỗ 35$ 30$
Xe 16 chỗ Theo yêu cầu Theo yêu cầu


Chú thích:
- Giá bằng USD
- Giá bao gồm tiền lương cho lái xe, xăng dầu, phí cầu đường, phí đỗ xe.
- Giá có thể thay đổi theo từng thời kỳ.